Obchodné podmienky Aktual, s.r.o.

PREDMET ÚPRAVY
Tieto Všeobecné obchodné podmienky popisujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Aktual, s.r.o., Krivánska 6142/3, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31643574, DIČ: 2020457263, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl. č.: 3272/S (ďalej len „spoločnosť „Aktual, s.r.o.“) pri predaji prostredníctvom internetu, cez internet stránku www.vyzivaprezdravie.sk.
1. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba.
Kupujúci za týmto účelom zašle objednávku cez Google Formuláre, ktorá je prístupná na cez webovú stránku: www.vyzivaprezdravie.sk. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán.
2. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, dodacie podmienky, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania a kúpnu cenu objednaného tovaru.
Tieto údaje sú v prípade právnických osôb doplnené o IČO, DIČ, ČI DPH (ak je právnická osoba platiteľ DPH).
3. Aktuálna ponuka tovaru. Ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.výzivaprezdravie.sk.
Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke.
Tovarom sú najmä knihy, služby a produkty v oblasti výživy a prostriedky pre posilnenie zdravia..

1. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB
4. Kúpna cena za objednaný tovar alebo služieb je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Dodávateľ nie je platiteľ DPH.
5. Kúpna cena tovaru neobsahuje prepravné (poštovné alebo kuriérske služby).
Prepravná sa bude kupujúcemu účtovať zvlášť podľa údajov, ktoré si kupujúci zvolí v objednávke a tvorí tak súhrnnú cenu objednávky.
6. Platba kupujúcim sa realizuje na dobierku pri prevzatí tovaru (iba pre tovar) alebo predfaktúru (pre tovar aj služby).
7. Záväzok kupujúceho zaplatiť súhrnnú cenu je splnený momentom pripísania súhrnnej ceny na účet spoločnosti Aktual, s.r.o. alebo odovzdaním súhrnnej ceny kuriérovi.
8. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť Aktual, s.r.o. neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť Aktual, s.r.o. nebude mať k dispozícii žiadne informácie pri platbe kupujúcim iba výlučne informáciu o úspešnosti transakcie.

2. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
9. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Aktual, s.r.o. povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 15 dní od potvrdenia objednávky.
10. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku začína dodacia lehota plynúť od pripísania súhrnnej ceny na účet spoločnosti Aktual, s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
11. V prípade, ak spoločnosť Aktual, s.r.o. zistí, že tovar z objednávky nie je prístupný, ako bola táto informácia pôvodne zverejnená na webovej stránke spoločnosti, kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť čas dodania posunúť alebo objednávku zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Aktual, s.r.o. kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vráti.

3. MIESTO DODANIA
12. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

4. SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA
13. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci si vyberá pri objednávke
14. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
1. Slovenská pošta – kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 2 pracovných dní od odoslania tovaru),
2. Slovenská pošta – balík na poštu (doručenie do dvoch pracovných dní dňa od odoslania tovaru),
3. doručenie kuriérom GLS (doručenie do dvoch pracovných dní od odoslania tovaru),

5. DODANIE TOVARU
15. Záväzok spoločnosti Aktual, s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Súčasťou dodaného tovaru je daňový doklad spoločnosti Aktual, s.r.o.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
16. Podrobnosti o právach a postupe pri reklamácii kupujúceho ohľadom vád, upravuje Reklamačný poriadok Aktual, s.r.o., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto OPA.
17. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, v odôvodnených prípadoch sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
.
7. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY, ODSTÚPENIE AKTUAL, s.r.o. OD ZMLUVY
18. Kupujúci môže objednávku odvolať:
18.1. Ak nebol tovar nebol kupujúcemu odoslaný, kupujúcemu nie sú účtované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu zaplatil, Aktual, s.r.o. vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
18.2. Pri odvolaní objednávky uvedie kupujúci svoje identifikačné údaje, ktoré uviedol na objednávke, druh tovaru, jeho cenu a dátum objednávky
19. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú najmä:
19.1. predaj tovaru, ktorý podlieha skaze;
19.2.kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

20. Spoločnosť Aktual, s.r.o. si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, preukázateľne spôsobeného mimo sféry dosahu kupujúceho, Aktual, s.r.o. vráti kupujúcemu súhrnnú cenu po prešetrení vád a reklamácie, najneskôr však do 30 dní od oprávnenej reklamácie kupujúceho
21. Spoločnosť Aktual, s.r.o je oprávnená odstúpiť od dodania tovaru najmä z nasledujúcich dôvodov:
21.1. ak pri platbe na účet spoločnosti Aktual, s.r.o. kupujúci nezaplatil Súhrnnú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
21.2. ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 11. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar od kuriéra alebo na Slovenskej pošte v stanovej odbernej lehote. V prípade, že kupujúci už Súhrnnú cenu v týchto prípadoch zaplatil, Aktual, s.r.o. vráti zaplatenú Súhrnnú cenu do 14 dní na účet kupujúceho od zistenia skutočností uvedených vyššie.
21.3. o týchto svojich krokoch bude kupujúceho informovať na kontaktnú[ adresu alebo email, ktorý bol uvedený v objednávke.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

24. Informácie o ochrana osobných údajov sú uvedená v samostatnom dokumente, ktorý je prístupný na tejto webovej adrese.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA OPA
25. Tieto OPA nadobúdajú účinnosť dňom 20.12.2021
26. Akékoľvek zmeny týchto OPA nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www. Vyzivaprezdravie.sk
27. Základné obochodné vzťahy medzi Aktul, s.t.o. a kupujúcim sa riadia Obchodným zákonníkom – Zákon 513/1991 v znení neskroších predpisov a ostatnými relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.