Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.okjedlo.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

spracované v zmysle nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej „Legislatíva“)

Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba

Prevádzkovateľom je spoločnosť Aktual, s.r.o. so sídlom: Krivánska 6142/3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31643574, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky pod číslom vložky: 3272/S, oddiel Sro.
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa: Ing. Vladimír Niederland.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK08 0900 0000 0000 5018 2906, BIC – SWIFT: GIBASKBX
Kontakt: e-mail: kom@vyzivaprezdravie.sk, mobil: +421 917 784 470

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je lekárom ani poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a všetky otázky týkajúce sa zdravia Dotknutej osoby je potrebné, aby Dotknutá osoba konzultovala so svojim lekárom.

Pod pojmom „Dotknutá osoba“ sa rozumie osoba, ktorej údaje sú spracovávané v zmysle vyššie uvedenej Legislatívy.

Účel spracovania údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov v súvislosti s výkonom činností Prevádzkovateľa zapísaných v Obchodnom registri; oprávnený záujem Prevádzkovateľa; plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa; spracovanie účtovnej a fakturačnej agendy; evidencia zákazníkov; marketingový účel, prieskum trhu, štatistické účely. .

Kategórie spracovaných osobných údajov

Spracovávajú sa najmä tieto údaje: meno, priezvisko a titul, trvalý alebo prechodný pobyt, korešpondenčná adresa, e-mail, telefón, IČO. V nevyhnutných prípadoch, najmä za účelom vykonávania poradenskej činnosti v oblasti zdravej výživy či vedeckej a výskumnej činnosti v oblasti výživy človeka a zdravého životného štýlu a na základe súhlasu dotknutej osoby aj údaje týkajúce sa zdravia.

Ide najmä o tieto doplňujúce údaje:
– zdravotný stav so základným popisom zdravotných problémov aj dátumu vzniku zdravotných ťažkostí, používané lieky a výživové doplnky, jedálničky v elektronickej alebo papierovej podobe, pozostávajúce z množstva, druhu, počtu, spôsobu kulinárskeho spracovania, času a dátumu konzumovaných potravín a jedál.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje o veku, bydlisku a jedálničkoch za účelom odborného a publikačného spracovania dát pri zabezpečení dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je obdobie, počas ktorého pretrváva účel spracovania osobných údajov. Je to nevyhnutná doba a ak nie je v týchto informáciách alebo právynch predpisoch uvedené inak, trvá maximálne tri roky.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu Dotknutej osoby, pokiaľ takéto spracovanie je potrebné pre účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Tieto oprávnené záujmy vyplývajú najmä z obsahu a charakteru činnosti Prevádzkovateľa, ako napr.: vedenie účtovníctva, riešenie prípadných právnych a súdnych sporov, priamy marketing – marketingové aktivity, smerujúce k osloveniu, získaniu alebo udržaniu zákazníkov, zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti a pod. v závislosti od okolností konkrétneho prípadu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je najmä plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Fyzickej osoby, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, právny predpis, súhlas Dotknutej osoby.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a s cieľom splnenia účelu, ktorému slúžia, môžu byť poskytnuté napr. účtovníkovi, advokátovi, spoločnostiam zabezpečujúcim elektronický výkon činností, napr. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google), Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 (Microsoft).

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje príjemcovi len ak je to nevyhnutné a len ak príjemca poskytuje primerané záruky na ochranu osobných údajov Dotknutej osoby.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

Prevádzkovateľ má k dispozícii osobné údaje najmä priamo od Dotknutej osoby, prípadne z verejne dostupných portálov.

Poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi je vždy dobrovoľné. V prípade neposkytnutia týchto údajov, Prevádzkovateľ Dotknutej osobe nemôže poskytnúť svoje služby, resp. vykonať náležité činnosti, pre ktoré sú tieto osobné údaje potrebné.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

V rámci využívania napr. cloudových služieb alebo elektronickej komunikácie, Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, prípadne do tretích krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Prenos do tretích krajín môže byť uskutočnený len ak tieto krajiny, podľa rozhodnutia Európskej komisie, zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Google a Microsoft sú certifikované spoločnosti, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Viac nájdete na https://www.privacyshield.gov/list

Práva Dotknutej osoby

  •  právo na prístup k osobným údajom, najmä či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami napr. o účele spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, o právach, o zdroji osobných údajov, o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a bi neúplných osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov – právo byť zabudnutý, ak sú splnené zákonné požiadavky
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov na najnevyhnutnejšie zákonné dôvody
  • právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené ďalšie zákonné požiadavky
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany a právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním
  • právo podať návrh na začatie konania vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Dotknutá osoba môže uplatniť tieto práva prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe informácie o prijatých opatreniach do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť uvedená lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s uplatňovanými právami sa poskytujú bezodplatne, okrem prípadu, ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Vtedy môže Prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostriedkami informačno-telekomunikačných zariadení. Charakter spracovania má povahu najmä automatického spracovania údajov – pomocou počítačov a mobilných zariadení s potrebným softvérovým vybavením a pamäťovými médiami.

Uvedené informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť 28.10.2021.

(pozrite tiež Súhlas so spracovaním osobných údajov)